Notariusz Gdańsk

Opłaty Notarialne

Notariusz gwarantem legalności Twoich umów. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy!

Opłaty Notarialne

Opłaty (taksa notarialna, podatki, opłata sądowa)

CennikNa opłatę ponoszoną przez strony czynności składa się, zazwyczaj, kilka elementów. Notariusz, oprócz swojego wynagrodzenia czyli taksy notarialnej, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązany jest pobrać podatki i opłaty. Są to:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych

  • podatek od spadków i darowizn

  • opłata sądowa.

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są przez notariusza na rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu obliczenia całkowitych kosztów dokonania czynności notarialnej zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

TAKSA NOTARIALNA

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (jeśli chcesz zapoznać się z treścią Rozporządzenia, kliknij tutaj).

Podane w Rozporządzeniu stawki są stawkami maksymalnymi, możliwe jest więc indywidualne ustalenie z notariuszem taksy notarialnej za daną czynność, po zapoznaniu się przez notariusza ze stanem faktycznym oraz dokumentami.

W przypadkach większości umów, szczególnie rozporządzających prawami (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa przedwstępna) wynagrodzenie notariusza jest obliczane na podstawie wartości rynkowej przedmiotu umowy, którą podają strony, z uwzględnieniem  zasad przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn  albo w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

I tak, podstawą określenia maksymalnej stawki jest, dla przykładu:
– przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa przedmiotu umowy;
– przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
– przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
– przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
– przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;

UWAGA: do podanych niżej stawek doliczyć należy podatek VAT w stawce 23%.

Od wyżej określonych wartości maksymalna stawka wynosi:

1) do 3000 zł – 100 zł;
2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

W wielu przypadkach notariusz pobiera połowę wyżej przewidzianej stawki (np. przy umowach sprzedaży lokali stanowiących odrębną nieruchomość, przy umowach zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przy sprzedaży działek budowlanych).

Poniżej wybrane stawki maksymalne za określone rodzaj czynności:

1) akty notarialne

–  umowa majątkowa małżeńską – 400 zł,
–  testament – 50 zł,
–  testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
–  testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł,
– pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł,
–  oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.
– sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł,
–  sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł,
– sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego – 50 zł,
– sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym – 100 zł,
– sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,
– sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł,

– czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego (z wyłączeniem protokołu dziedziczenia i oświadczenia o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem) – 400 zł,

– sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,

– sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem – 50 zł.

Nadto notariusz pobiera także taksę notarialną za wypisy sporządzonych aktów notarialnych wydawanych stronom czynności i innym przewidzianym prawem instytucjom. Taksa notarialna za sporządzenie wypisu aktu notarialnego wynosi 6 zł za każdą stronę wypisu.

2) poświadczenia

–  poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,

  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;

–  poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
–  poświadczenie pozostawania przy życiu:

  • w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,

  • w innym celu – 30 zł;

–  poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Za dokonanie czynności poza kancelarią notariusz pobiera dodatkową opłatę – w porze dziennej (między godziną 8-20) – 50 zł, a w porze nocnej i w dni ustawowo wolne od pracy – 100 zł, za każda rozpoczętą godzinę.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

W większości dokonywanych czynności stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% wartości rynkowej przedmiotu umowy (tak jest np. w przypadku umów sprzedaży nieruchomości, spółdzielczych własnościowych praw do lokali, umów sprzedaży praw użytkowania wieczystego).

W przypadku umów sprzedaży praw obowiązek zapłaty podatku ciąży na kupujących.
Przy umowach zamiany obowiązek podatku ciąży solidarnie na stronach umowy.

Szczegółowe stawki podatku oraz podmioty obowiązane do jego zapłaty określa ustawa  z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z której treścią zapoznać możesz się tutaj.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Zgodnie z treścią art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn  zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – bez względu na wartość nabywanej rzeczy lub prawa.

W innych przypadkach kwota podatku zależeć będzie od grupy podatkowej, do której przynależą strony jak też od wartości rynkowej przedmiotu umowy.

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
3) do grupy III – innych nabywców.

Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.

Opodatkowaniu nie podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
2) 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
3) 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Przy wartościach przewyższających wyżej opisane kwoty podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w złPodatek wynosi
PonadDo
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
 10’278 zł3%
10’278 zł20’556 zł308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10’278 zł
20’556 zł 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20’556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
 10’278 zł7%
10’278 zł20’556 zł719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10’278 zł
20’556 zł 1’644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20’556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
 10’278 zł12%
10’278 zł20’556 zł1’233 zł 40 gr i 16% nadwyżki ponad 10’278 zł
20’556 zł 2’877 zł 90 gr i 20% nadwyżki ponad 20’556 zł
7%Nabycie własności w drodze zasiedzenia

Dla przykładu:

Umowa darowizny nieruchomości o wartości rynkowej wynoszącej 50.000 zł zawierana między teściem i zięciem:
50.000 zł – 9637 zł = 40.363 zł (wartość przedmiotu minus kwota wolna od podatku – nadwyżka)
40.363 zł (nadwyżka) – 20.556 zł = 19.807 zł – kwotę tę, zgodnie z tabelą, mnożymy razy 7% i dodajemy 822,20 zł, co daje nam 2.208,69 zł podatku, którą musimy zaokrąglić do pełnego złotego czyli 2.209 zł podatku należnego.

 W celu zapoznania się z całą treścią ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn kliknij tutaj.

OPŁATA SĄDOWA ZA WPISY W KSIĘGACH WIECZYSTYCH

Kwoty należnych opłat za najczęściej dokonywane wpisy:

– wpis prawa własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (np. wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy wpis hipoteki) – 200 zł, a jeśli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie – pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł,
– wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności – opłata w wysokości 150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
– wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – 150 zł
–  własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 zł,
– wpis praw osobistych i roszczeń – 150 zł
– założenie księgi wieczystej 100 zł,
–  odłączenie nieruchomości lub jej części – 100 zł,
– sprostowanie działu I-O – 100 zł.

 

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Kwoty należnych opłat sądowych a wpisy w księgach wieczystych określa ustawa z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych, z której treścią zapoznać się można klikając tutaj.

Opłaty Notarialne
Wiedza i doświadczenie Nasz doświadczony zespół specjalistów sprawi, że uporasz się z każdą sprawą błyskawicznie. Umożliwi Tobie to oszczędność czasu i otrzymanie ekspresowej usługi na najwyższym poziomie.
Precyzja działania Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. Zyskaj je i rozwiąż swoją sprawę jeszcze szybciej. Wszystko to z pomocą doświadczonego zespołu specjalistów.
Wsparcie ekspertów Wiemy, że język prawny oraz język przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów może nie być zrozumiałym. Zyskasz pomoc i wsparcie, dzięki któremu podejmiesz najtrafniejszą decyzję.
Innowacyjne podejście Dzięki nam zrozumiesz jaką ścieżkę obrać podczas całego procesu prowadzenia sprawy. Zyskasz jasny ogląd sytuacji by podjąć najbardziej trafną decyzję.
Notariusz Gdańsk

Zyskaj jeszcze więcej

Przekonaj się do zespołu ekspertów. Zyskaj poradę ekspertów i bądź spokojny.

Sporządzanie

Odnalezienie się w języku prawnym, urzędowym jest kłopotliwe. Dlatego sporządzimy dla Ciebie umowy, protokoły itp.

Przechowywanie

Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Wszystko byś poczuł się bezpiecznie.

Porady

W końcu odnajdziesz się w gąszczu przepisów i kruczków prawnych. Przekonaj się!

Czas

Zyskaj oszczędność czasu, dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi praktyków.

Zespół

Zespół profesjonalistów, którzy sprawią, że osiągniesz założone cele jeszcze szybciej.

Prawo

Wszystkie Twoje dokumenty, dzięki nam staną się bezpieczne i wiążące w świetle prawa.

Notariusz gwarantem bezpieczeństwa
Twoich potrzeb