Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z konstytucją

Wystawianie przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych (zwane też BTE) narusza zasadę równego traktowania podmiotów wobec prawa, chronioną przez polską ustawę zasadniczą – stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygnatura akt P 45/12). Przepisy art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, utracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Czytaj dalej Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z konstytucją

Notariusz jako pierwsza instancja

W dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z Konstytucją przepisu art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje on możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu wojewódzkiego (okręgowego) wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej. Trybunał Konstytucyjny podzielił tym samym przeważający w doktrynie i orzecznictwie pogląd na postępowanie w sprawie odmowy dokonania czynności notarialnej, potwierdzając jego dwuinstancyjny charakter.

Czytaj dalej Notariusz jako pierwsza instancja

Odpowiedzialność za długi małżonka

Przy okazji dokonywania czynności notarialnych – zawierania umów majątkowych małżeńskich, często zadawanym Notariuszowi pytaniem jest: Czy rozdzielność majątkowa niweluje moją odpowiedzialność za długi małżonka powstałe wcześniej? Jak się okazuje, to właśnie przekonanie o powyższym pcha pozostających w związkach małżeńskich do wprowadzania rozdzielności majątkowej. Co zatem powinnyśmy wiedzieć o zobowiązaniach zaciąganych w trakcie trwania małżeństwa?

Czytaj dalej Odpowiedzialność za długi małżonka

Zapis zwykły zapis windykacyjny podstawowe różnice

Klienci kancelarii notarialnych często zadają pytanie – czym właściwie różnią się dwie wspomniane w tytule instytucje prawne? Wbrew, często mylnemu mniemaniu, instytucje te różnią się od siebie w sposób znaczny. Obszerność zagadnień wyjaśniających te odmienności jest na tyle duża, że w niniejszym artykule postanowiono omówić jedną z nich, dla testatorów wydawać by się mogło dość istotną – to jest moment i sposób nabycia przedmiotu zapisu.

Czytaj dalej Zapis zwykły zapis windykacyjny podstawowe różnice

Nowe zasady przyjęcia spadku

W dniu 18 października 2015 roku weszła w życie ustawa zmieniająca Kodeks cywilny – w zakresie skutków niezłożenia w ustawowym, 6-miesięcznym terminie, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Art. 1015 Kodeksy cywilnego stanowi, iż spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania, może złożyć oświadczenie odrzuceniu bądź przyjęciu spadku. Oświadczenie to, stosownie do treści art. 640 Kodeksu postępowania cywilnego, składa się przed notariuszem, przed sądem spadku – w toku postępowania spadkowego lub przed sądem, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Sąd lub notariusz przesyłają złożone oświadczenia do właściwego sądu spadku. Odrzucenie spadku powoduje, iż spadkobierca złożywszy takie oświadczenie zostaje wyłączony od dziedziczenia, a przypadający mu udział w masie spadkowej przypada kolejnym spadkobiercom (w większości przypadków – zstępnym). Przyjąć spadek z kolei można wprost – co oznacza, że za dziedziczone długi spadkobierca odpowiada w całej ich wysokości, całym swym majątkiem, bądź z dobrodziejstwem inwentarza – czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi całym majątkiem, ale jedynie do wartości ustalonego inwentarza.

Czytaj dalej Nowe zasady przyjęcia spadku