Notariusz Gdańsk

Umowa Przedwstępna

Notariusz gwarantem legalności Twoich umów. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy!

Umowa Przedwstępna

Głównym roszczeniem wynikającym z omawianej umowy jest roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej. Żeby jednak można było dochodzić jej zawarcia przed sądem, umowa przedwstępna musi czynić zadość wymaganiom umowy przyrzeczonej, w szczególności co do wymaganej dla niej formy. Dlatego właśnie umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego czy spółdzielczych własnościowych praw do lokali, zawarta w formie aktu notarialnego, daje stronom silniejszą ochronę ich uprawnień. Jeśli bowiem sąd przychyli się do żądania powoda o zawarcie umowy przyrzeczonej, orzeczenie zgodne z wnioskiem strony zastępuje oświadczenie dłużnika (osoby, która uchylała się od zawarcia umowy właściwej). Jeśli jednak, z określonych przyczyn, stronie nie zależy na przymusowym egzekwowaniu od drugiej strony wykonania jej zobowiązań, może ona dochodzić naprawienia szkody powstałej w wyniku nie zawarcia umowy przyrzeczonej. Szkoda ta określana jest w granicach ujemnego interesu umownego, to jest wziąwszy pod uwagę działania, jakie podjęła strona zainteresowana zawarciem umowy „ostatecznej”, licząc na zawarcie tej umowy. Strony mogą w umowie przedwstępnej inaczej określić zakres odszkodowania.

Częstym elementem umowy przedwstępnej sprzedaży jest zadatek, jako dodatkowe zastrzeżenie umowne. Jest to określona suma pieniężna, przekazywana jednej ze stron (przy umowach przedwstępnych sprzedaży – sprzedającemu), która w razie niewykonania umowy przez stronę wręczającą, nie podlega zwrotowi, a gdy umowa nie zostaje zawarta z przyczyn leżących po stronie osoby, która zadatek otrzymała – podlega zwrotowi stronie wręczającej zadatek, w podwójnej jego wysokości (o ile strony nie umówią się inaczej). Warunkiem zatrzymania zadatku bądź otrzymania go w podwójnej wysokości jest odstąpienie od umowy, co oznacza rezygnację z pozostałych roszczeń wynikających z umowy. Innymi słowy – zadatek w takiej sytuacji pełni funkcję odszkodowawczą i od woli stron zależy, czy będą one dochodzić zawarcia umowy i, ewentualnie, odszkodowania, czy skorzystanie z zadatku uczyni zadość ich interesowi prawnemu.
Innym zastrzeżeniem umownym, na wypadek niewywiązania się strony ze swoich zobowiązań z tytułu zawartej umowy przedwstępnej, może być kara umowna. Jest to forma naprawienia szkody wynikłej w związku z nie zawarciem umowy przyrzeczonej z przyczyn leżących po jednej ze stron – poprzez zapłatę kwoty ustalonej w umowie.

Nadto, stosowaną praktyką mającą dodatkowo zabezpieczyć stronę kupującą, w przypadku zawieranych umów sprzedaży nieruchomości, praw użytkowania wieczystego czy spółdzielczych własnościowych praw do lokali – jest ujawnienie roszczenia wynikającego z zawartej umowy przedwstępnej, w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotu umowy. Umożliwia to zapoznanie się z treścią roszczenia każdej osobie trzeciej, co wyłącza przymiot działania w dobrej wierze, na wypadek ewentualnej nieuczciwości sprzedawcy i innego kontrahenta.

Umowa przedwstępna może poprzedzać zawarcie umowy przyrzeczonej, „docelowej”. Służyć może w sytuacjach, w których z istotnych powodów strony nie są jeszcze gotowe do zawarcia umowy właściwej, np. gdy trzeba usunąć jakąś przyczynę formalną czy faktyczną. Najczęściej zawieranymi w Kancelariach notarialnych umowami przedwstępnymi są umowy przedwstępne sprzedaży, a częstym powodem ich zawarcia – pozyskiwanie środków na nabycie nieruchomości przez kupujących (np. starania o udzielenie kredytu na zakup).

Umowa przedwstępna rodzi zobowiązanie każdej ze stron do zawarcia umowy przyrzeczonej. Określa ona istotne elementy umowy docelowej, jak i może określać planowany termin jej zawarcia. Jeśli strony nie ustalą takiego terminu w rzeczonej umowie – wyznaczany jest on przez stronę do tego uprawnioną, a gdy obie strony mają do tego prawo – liczy się termin wskazany jako pierwszy. Niewyznaczenie, w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, skutkuje niemożnością żądania zawarcia umowy przyrzeczonej przez strony. Nie oznacza to jednak wygaśnięcia pozostałych roszczeń. Najczęściej jednak, w celu uniknięcia nieporozumień, termin zawarcia umowy właściwej jest określany przez zainteresowanych. Niezawarcie umowy przyrzeczonej w oznaczonym terminie rozpoczyna bieg przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej, a termin ten wynosi rok od wyznaczonego terminu.

Umowa Przedwstępna

Czynności notarialne

Co możesz uzyskać?

Nasza Kancelaria wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi stosownymi przepisami prawa. Przede wszystkim objaśnimy Państwu w prosty i zrozumiały sposób wszelkie zawiłości prawne i podatkowe oraz pomożemy w znalezieniu najlepszego i najprostszego rozwiązania Państwa problemów. W Kancelarii Notarialnej dokonają Państwo czynności z zakresu prawa spadkowego (Testament, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Akt Poświadczenia Dziedziczenia,), założą spółkę (Umowa Spółki, Protokół Zgromadzenia Wspólników), dokonają Państwo sprzedaży lub zakupu lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu bądź nieruchomości gruntowej… i szeregu innych czynności. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi czynnościami notarialnymi.

Dla niektórych codzienność, dla innych najważniejsza decyzja życia. Na pewnym etapie życia każdy z nas staje przed koniecznością kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jest to na tyle istotna życiowa decyzja, że warto w tym momencie mieć u boku silne wsparcie prawne. Notariusz jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji. Notariusz poprzez swoje doświadczenie służy niezbędną pomocą w zakresie przeprowadzanej transakcji. Bez względu na stopień skomplikowania czynności Kancelaria Notarialna służy pomocą w zakresie:

 • umowa sprzedaży (lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, garaż)
 • umowa zamiany (nieruchomości, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali)
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • łączenie i podział nieruchomości
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości takich jak: hipoteka, służebności osobiste, służebności gruntowe, służebności przesyłu, użytkowanie
 • podział nieruchomości do korzystania przez współwłaścicieli

Każdego z nas na pewnym etapie życia czeka podjęcie decyzji o zabezpieczeniu losu swojego majątku oraz przyszłości swoich najbliższych. Podejmując teraz decyzję w aspektach prawno-podatkowych mamy wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich zarówno za życia jak i po śmierci. Nasza Kancelaria Notarialna pomoże Tobie w podjęciu dogodnej formy rozporządzenia swoim majątkiem. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • darowizny (lokale mieszkalne, nieruchomości, mieszkania spółdzielcze, garaże, rzeczy ruchome)
 • testament zwykły
 • testament z zapisem windykacyjnym
 • testament zawierający zapis zwykły lub polecenie
 • wydziedziczenie
 • umowa dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia
Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że sprawę spadkową może załatwić podczas jednego spotkania w Kancelarii Notarialnej. Jest to doskonała alternatywa dla ciągnących się latami postępowań sądowych. W Kancelarii Notarialnej możesz nie tylko dokonać wszelkich formalności dotyczących sprawy spadkowej, ale i dokonać podziału masy spadkowej między spadkobiercami. Ta wiedza oszczędziła naszym klientom nie tylko tysiące złotych, ale i umożliwiła załatwienie sprawy błyskawicznie zgodnie z przepisami prawa. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:
 • sprawa spadkowa (protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia)
 • dział spadku (nieruchomości, lokale, rzeczy ruchome)
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • inne czynności (min. przyjęcie testamentu na przechowanie w kancelarii, zaświadczenie dla wykonawcy testamentu)

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dojrzała i odpowiedzialna decyzja pomiędzy osobami bliskimi w sprawie regulacji stosunków osobistych oraz majątkowych może być sporządzona w Kancelarii Notarialnej. Zgodnie z prawem rodzinnym właśnie w Kancelarii Notarialnej możesz znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie i swoich bliskich. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy majątkowe małżeńskie, takie jak: rozdzielność, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie i ograniczenie wspólności majątkowej
 • podział majątku wspólnego zarówno podczas trwania, jak i po ustaniu związku małżeńskiego
 • ugoda alimentacyjna
Prowadząc w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, prędzej czy później nastąpi konieczność zetknięcia się z Kancelarią Notarialną, gdyż w świetle przepisów prawa wiele czynności musi zostać udokumentowane w formie aktu notarialnego. Bezwzględną koniecznością spotkania z Notariuszem będzie prowadzenie spółki prawa handlowego. W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem – może zostać udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma – jako najwyższa forma czynności prawnej – niejako zawiera w sobie wszystkie wymogi innych form czynności prawnych (pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, poświadczenia daty pewnej, itd.). Dlatego tak istotnym jest by nad całym procesem czuwała wyspecjalizowana jednostka w postaci Kancelarii Notarialnej, której zespół sprawnie przebrnie przez wszelkie zawiłości oraz problemy prawe związane z prawem handlowym. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:
 • umowy spółek: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna
 • przekształcenia, łączenia i podziały spółek prawa handlowego
 • zmiana umowy spółki i rozwiązanie spółki
 • protokoły: posiedzeń wspólników spółek osobowych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań zarządu, posiedzeń rady nadzorczej
 • zbycie i zastawienie udziałów
 • wzory podpisów
 • wniesienie nieruchomości do spółki – aport
W przypadku spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych istotnym jest posiadanie solidnego partnera w postaci Kancelarii Notarialnej, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie czynności prawnych. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:
 • protokoły zebrań właścicieli
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
 • ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego
Wiele sytuacji w życiu człowieka może przyjść niespodziewanie. Zaskoczony nie zawsze jesteś w pełni dyspozycyjny. Na takie okoliczności zostało stworzone pełnomocnictwo. Dzięki pełnomocnictwu mocodawca może upoważnić pełnomocnika do dokonania w swoim imieniu większości czynności faktycznych i prawnych. Pełnomocnictwa mogą być realizowane zarówno w formie aktu notarialnego jak i poświadczonymi podpisami notarialnymi. Zakres najczęstszych pełnomocnictw podejmowanych w Kancelarii:
 • pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
 • pełnomocnictwo do załatwiania spraw w sądach, bankach, urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych, na poczcie
 • pełnomocnictwo do odbioru świadczeń emerytalnych i rentowych, do załatwiania wszelkich spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • pełnomocnictwo do sprzedaży rzeczy ruchomych (np. samochodu)
Niektóre sytuacje życiowe wymuszają na obywatelu przedstawienie dowodu potwierdzającego autentyczność dokumentów. Najwyższym dowodem jest poświadczenie notarialne. Dzięki poświadczeniu notarialnemu możesz potwierdzić nie tylko zgodność odpisu, kopii czy wyciągu, ale nawet i własnoręczność podpisu. Dlatego warto zabezpieczyć się poświadczeniem autentyczności sporządzonym przez Notariusza. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:
 • własnoręczność podpisu
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • datę okazania dokumentu
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu
Wiedza i doświadczenie Nasz doświadczony zespół specjalistów sprawi, że uporasz się z każdą sprawą błyskawicznie. Umożliwi Tobie to oszczędność czasu i otrzymanie ekspresowej usługi na najwyższym poziomie.
Precyzja działania Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. Zyskaj je i rozwiąż swoją sprawę jeszcze szybciej. Wszystko to z pomocą doświadczonego zespołu specjalistów.
Wsparcie ekspertów Wiemy, że język prawny oraz język przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów może nie być zrozumiałym. Zyskasz pomoc i wsparcie, dzięki któremu podejmiesz najtrafniejszą decyzję.
Innowacyjne podejście Dzięki nam zrozumiesz jaką ścieżkę obrać podczas całego procesu prowadzenia sprawy. Zyskasz jasny ogląd sytuacji by podjąć najbardziej trafną decyzję.

Zwiększysz

Zabezpieczenie notarialne umów

Bezpieczeństwo najbliższych podczas transakcji i umów kredytowych.

Szybkie załatwienie sprawy z zaufanym partnerem.

Zbudujesz

Zabezpieczenie notarialne umów

Bezpieczeństwo najbliższych podczas transakcji i umów kredytowych.

Szybkie załatwienie sprawy z zaufanym partnerem.

Otrzymasz

Zabezpieczenie notarialne umów

Bezpieczeństwo najbliższych podczas transakcji i umów kredytowych.

Szybkie załatwienie sprawy z zaufanym partnerem.

Notariusz Gdańsk

Zyskaj jeszcze więcej

Przekonaj się do zespołu ekspertów. Zyskaj poradę ekspertów i bądź spokojny.

Sporządzanie

Odnalezienie się w języku prawnym, urzędowym jest kłopotliwe. Dlatego sporządzimy dla Ciebie umowy, protokoły itp.

Przechowywanie

Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Wszystko byś poczuł się bezpiecznie.

Porady

W końcu odnajdziesz się w gąszczu przepisów i kruczków prawnych. Przekonaj się!

Czas

Zyskaj oszczędność czasu, dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi praktyków.

Zespół

Zespół profesjonalistów, którzy sprawią, że osiągniesz założone cele jeszcze szybciej.

Prawo

Wszystkie Twoje dokumenty, dzięki nam staną się bezpieczne i wiążące w świetle prawa.

Notariusz gwarantem bezpieczeństwa
Twoich potrzeb