Notariusz Gdańsk

Umowa Darowizny

Notariusz gwarantem legalności Twoich umów. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy!

Umowa Darowizny

     Umowa darowizny zawierana jest przy konsensusie stron, uzasadnieniem jej zawarcia jest causa donandi – chęć dokonania przysporzenia, ma ona charakter nieodpłatny i jednostronnie zobowiązujący (co oznacza, że tylko na darczyńcy ciąży obowiązek określonego działania; jednakże, pomimo braku zobowiązania obdarowanego, ustawa przewiduje sytuacje, w których oczekuje się od obdarowanego zachowań mających na względzie dobro darczyńcy, czy też uzasadniające reakcję na niezgodne z zasadami współżycia społecznego zachowanie obdarowanego).
     Oświadczenie darczyńcy musi być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże umowa zawarta bez zachowania tej formy jest ważna, o ile przyrzeczone świadczenie zostało już wykonane. Jednakże zasada ta nie dotyczy umów, dla których ważności przepisy szczególne wymagają zachowania określonej formy dla oświadczeń obu stron – a takimi są między innymi umowy darowizn nieruchomości, praw użytkowania wieczystego i spółdzielczych własnościowych praw do lokali.
     Darczyńca jest zobowiązany względem obdarowanego do bezpłatnego świadczenia na jego rzecz, kosztem swojego majątku. Obdarowany zaś nabywa jedynie uprawnienie – do żądania wykonania umowy. Wbrew przekonaniu niektórych Klientów Kancelarii, obdarowany nie jest „zobowiązany do należytego zachowania i wdzięczności”. Choć, oczywiście, jego zachowanie nie jest zupełnie obojętne dla samej czynności, z racji na choćby możliwość odwołania darowizny z racji na rażącą niewdzięczność obdarowanego względem darczyńcy, o czym kilka słów w dalszej części.
     Darczyńca dokonując darowizny może nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie – np. „polecam Ci, abyś raz w roku odwiedzał grób matki”) i, o ile sam wykonał swoje zobowiązanie, może żądać wypełnienia polecenia, chyba że ma ono na celu jedynie korzyść obdarowanego. W szczególnych przypadkach obdarowany może odmówić wykonania polecenia. Po śmierci darczyńcy, jego spadkobiercy mogą żądać wypełnienia polecenia, a gdyby miało to uczynić zadość interesowi społecznemu – może tego żądać także właściwy organ państwowy.
Przejście prawa zbywanego na podstawie umowy darowizny następuje z chwilą zawarcia umowy, chyba że strony postanowią inaczej bądź przepis szczególny tak stanowi. Darowiznę uważa się za wykonaną, gdy nastąpi przejście prawa na obdarowanego i gdy przedmiot umowy zostanie mu wydany.
     Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo uniemożliwi wykonanie przez niego ciążących na nim obowiązków alimentacyjnych. Odwołanie darowizny już wykonanej z kolei jest możliwe w sytuacji, gdy obdarowany wykaże się rażącą niewdzięcznością wobec darczyńcy, czyli jego zachowanie pogwałci powszechnie przyjęte zasady moralne i standardy zachowań typowe dla takich relacji. Jednakże, jeśli darczyńca obdarowanemu przebaczył, odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności nie jest możliwe. Oświadczenie o odwołaniu darowizny musi być złożone na piśmie, w terminie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o zachowaniu obdarowanego. Obdarowany, który zapozna się z treścią oświadczenia o odwołaniu, ma obowiązek zwrócić rzecz (co w przypadku nieruchomości, praw użytkowania wieczystego i spółdzielczych własnościowych praw do lokali wiąże się z obowiązkiem złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego).
     Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak wypełnić swój obowiązek także poprzez zwrócenie darczyńcy wartości wzbogacenia.
     Darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od darowizn (podatkiem od spadków i darowizn). Podatnikiem jest obdarowany, a podatek, w odpowiedniej stawce, pobierany jest przy uwzględnieniu wartości przysporzenia. Warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującą ustawą o tym podatku, krąg najbliższych osób (małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha, a także przysposabiający oraz przysposobieni i ich zstępni) zwolniony jest z obowiązku ponoszenia podatku od darowizn, pod warunkiem dokonania zgłoszenia zawarcia takich umów w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (czyli w większości przypadków – od dnia zawarcia umowy darowizny). Co warte podkreślenia, Notariusz jest płatnikiem podatku dokonanej w formie aktu notarialnego – i pobiera podatek w należytej wysokości oraz dokonuje zgłoszenia dokonanej darowizny poprzez przesłanie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego wypisu takiego aktu notarialnego.
     Jeśli przedmiotem darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego jest prawo ujawnione w księdze wieczystej bądź podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej, Notariusz pobierze właściwą opłatę sądową i prześle wypis aktu notarialnego do właściwego sądu wieczystoksięgowego.

Umowa sprzedaży lokalu gruntu

Czynności notarialne

Co możesz uzyskać?

Nasza Kancelaria wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi stosownymi przepisami prawa. Przede wszystkim objaśnimy Państwu w prosty i zrozumiały sposób wszelkie zawiłości prawne i podatkowe oraz pomożemy w znalezieniu najlepszego i najprostszego rozwiązania Państwa problemów. W Kancelarii Notarialnej dokonają Państwo czynności z zakresu prawa spadkowego (Testament, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Akt Poświadczenia Dziedziczenia,), założą spółkę (Umowa Spółki, Protokół Zgromadzenia Wspólników), dokonają Państwo sprzedaży lub zakupu lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu bądź nieruchomości gruntowej… i szeregu innych czynności. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi czynnościami notarialnymi.

Dla niektórych codzienność, dla innych najważniejsza decyzja życia. Na pewnym etapie życia każdy z nas staje przed koniecznością kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jest to na tyle istotna życiowa decyzja, że warto w tym momencie mieć u boku silne wsparcie prawne. Notariusz jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji. Notariusz poprzez swoje doświadczenie służy niezbędną pomocą w zakresie przeprowadzanej transakcji. Bez względu na stopień skomplikowania czynności Kancelaria Notarialna służy pomocą w zakresie:

 • umowa sprzedaży (lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, garaż)
 • umowa zamiany (nieruchomości, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali)
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • łączenie i podział nieruchomości
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości takich jak: hipoteka, służebności osobiste, służebności gruntowe, służebności przesyłu, użytkowanie
 • podział nieruchomości do korzystania przez współwłaścicieli

Każdego z nas na pewnym etapie życia czeka podjęcie decyzji o zabezpieczeniu losu swojego majątku oraz przyszłości swoich najbliższych. Podejmując teraz decyzję w aspektach prawno-podatkowych mamy wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich zarówno za życia jak i po śmierci. Nasza Kancelaria Notarialna pomoże Tobie w podjęciu dogodnej formy rozporządzenia swoim majątkiem. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • darowizny (lokale mieszkalne, nieruchomości, mieszkania spółdzielcze, garaże, rzeczy ruchome)
 • testament zwykły
 • testament z zapisem windykacyjnym
 • testament zawierający zapis zwykły lub polecenie
 • wydziedziczenie
 • umowa dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia
Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że sprawę spadkową może załatwić podczas jednego spotkania w Kancelarii Notarialnej. Jest to doskonała alternatywa dla ciągnących się latami postępowań sądowych. W Kancelarii Notarialnej możesz nie tylko dokonać wszelkich formalności dotyczących sprawy spadkowej, ale i dokonać podziału masy spadkowej między spadkobiercami. Ta wiedza oszczędziła naszym klientom nie tylko tysiące złotych, ale i umożliwiła załatwienie sprawy błyskawicznie zgodnie z przepisami prawa. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:
 • sprawa spadkowa (protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia)
 • dział spadku (nieruchomości, lokale, rzeczy ruchome)
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • inne czynności (min. przyjęcie testamentu na przechowanie w kancelarii, zaświadczenie dla wykonawcy testamentu)

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dojrzała i odpowiedzialna decyzja pomiędzy osobami bliskimi w sprawie regulacji stosunków osobistych oraz majątkowych może być sporządzona w Kancelarii Notarialnej. Zgodnie z prawem rodzinnym właśnie w Kancelarii Notarialnej możesz znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie i swoich bliskich. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:

 • umowy majątkowe małżeńskie, takie jak: rozdzielność, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie i ograniczenie wspólności majątkowej
 • podział majątku wspólnego zarówno podczas trwania, jak i po ustaniu związku małżeńskiego
 • ugoda alimentacyjna
Prowadząc w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, prędzej czy później nastąpi konieczność zetknięcia się z Kancelarią Notarialną, gdyż w świetle przepisów prawa wiele czynności musi zostać udokumentowane w formie aktu notarialnego. Bezwzględną koniecznością spotkania z Notariuszem będzie prowadzenie spółki prawa handlowego. W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem – może zostać udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma – jako najwyższa forma czynności prawnej – niejako zawiera w sobie wszystkie wymogi innych form czynności prawnych (pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, poświadczenia daty pewnej, itd.). Dlatego tak istotnym jest by nad całym procesem czuwała wyspecjalizowana jednostka w postaci Kancelarii Notarialnej, której zespół sprawnie przebrnie przez wszelkie zawiłości oraz problemy prawe związane z prawem handlowym. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:
 • umowy spółek: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna
 • przekształcenia, łączenia i podziały spółek prawa handlowego
 • zmiana umowy spółki i rozwiązanie spółki
 • protokoły: posiedzeń wspólników spółek osobowych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań zarządu, posiedzeń rady nadzorczej
 • zbycie i zastawienie udziałów
 • wzory podpisów
 • wniesienie nieruchomości do spółki – aport
W przypadku spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych istotnym jest posiadanie solidnego partnera w postaci Kancelarii Notarialnej, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie czynności prawnych. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:
 • protokoły zebrań właścicieli
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
 • ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego
Wiele sytuacji w życiu człowieka może przyjść niespodziewanie. Zaskoczony nie zawsze jesteś w pełni dyspozycyjny. Na takie okoliczności zostało stworzone pełnomocnictwo. Dzięki pełnomocnictwu mocodawca może upoważnić pełnomocnika do dokonania w swoim imieniu większości czynności faktycznych i prawnych. Pełnomocnictwa mogą być realizowane zarówno w formie aktu notarialnego jak i poświadczonymi podpisami notarialnymi. Zakres najczęstszych pełnomocnictw podejmowanych w Kancelarii:
 • pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
 • pełnomocnictwo do załatwiania spraw w sądach, bankach, urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych, na poczcie
 • pełnomocnictwo do odbioru świadczeń emerytalnych i rentowych, do załatwiania wszelkich spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • pełnomocnictwo do sprzedaży rzeczy ruchomych (np. samochodu)
Niektóre sytuacje życiowe wymuszają na obywatelu przedstawienie dowodu potwierdzającego autentyczność dokumentów. Najwyższym dowodem jest poświadczenie notarialne. Dzięki poświadczeniu notarialnemu możesz potwierdzić nie tylko zgodność odpisu, kopii czy wyciągu, ale nawet i własnoręczność podpisu. Dlatego warto zabezpieczyć się poświadczeniem autentyczności sporządzonym przez Notariusza. Zakres najczęstszych czynności podejmowanych przez Kancelarię:
 • własnoręczność podpisu
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • datę okazania dokumentu
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu
Wiedza i doświadczenie Nasz doświadczony zespół specjalistów sprawi, że uporasz się z każdą sprawą błyskawicznie. Umożliwi Tobie to oszczędność czasu i otrzymanie ekspresowej usługi na najwyższym poziomie.
Precyzja działania Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. Zyskaj je i rozwiąż swoją sprawę jeszcze szybciej. Wszystko to z pomocą doświadczonego zespołu specjalistów.
Wsparcie ekspertów Wiemy, że język prawny oraz język przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów może nie być zrozumiałym. Zyskasz pomoc i wsparcie, dzięki któremu podejmiesz najtrafniejszą decyzję.
Innowacyjne podejście Dzięki nam zrozumiesz jaką ścieżkę obrać podczas całego procesu prowadzenia sprawy. Zyskasz jasny ogląd sytuacji by podjąć najbardziej trafną decyzję.

Zwiększysz

Zabezpieczenie notarialne umów

Bezpieczeństwo najbliższych podczas transakcji i umów kredytowych.

Szybkie załatwienie sprawy z zaufanym partnerem.

Zbudujesz

Zabezpieczenie notarialne umów

Bezpieczeństwo najbliższych podczas transakcji i umów kredytowych.

Szybkie załatwienie sprawy z zaufanym partnerem.

Otrzymasz

Zabezpieczenie notarialne umów

Bezpieczeństwo najbliższych podczas transakcji i umów kredytowych.

Szybkie załatwienie sprawy z zaufanym partnerem.

Notariusz Gdańsk

Zyskaj jeszcze więcej

Przekonaj się do zespołu ekspertów. Zyskaj poradę ekspertów i bądź spokojny.

Sporządzanie

Odnalezienie się w języku prawnym, urzędowym jest kłopotliwe. Dlatego sporządzimy dla Ciebie umowy, protokoły itp.

Przechowywanie

Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Wszystko byś poczuł się bezpiecznie.

Porady

W końcu odnajdziesz się w gąszczu przepisów i kruczków prawnych. Przekonaj się!

Czas

Zyskaj oszczędność czasu, dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi praktyków.

Zespół

Zespół profesjonalistów, którzy sprawią, że osiągniesz założone cele jeszcze szybciej.

Prawo

Wszystkie Twoje dokumenty, dzięki nam staną się bezpieczne i wiążące w świetle prawa.

Notariusz gwarantem bezpieczeństwa
Twoich potrzeb