Notariusz jako pierwsza instancja

W dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z Konstytucją przepisu art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje on możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu wojewódzkiego (okręgowego) wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej. Trybunał Konstytucyjny podzielił tym samym przeważający w doktrynie i orzecznictwie pogląd na postępowanie w sprawie odmowy dokonania czynności notarialnej, potwierdzając jego dwuinstancyjny charakter.

Czytaj dalej Notariusz jako pierwsza instancja