Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z konstytucją

Wystawianie przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych (zwane też BTE) narusza zasadę równego traktowania podmiotów wobec prawa, chronioną przez polską ustawę zasadniczą – stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygnatura akt P 45/12). Przepisy art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, utracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Czytaj dalej Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z konstytucją

Notariusz jako pierwsza instancja

W dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z Konstytucją przepisu art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje on możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu wojewódzkiego (okręgowego) wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej. Trybunał Konstytucyjny podzielił tym samym przeważający w doktrynie i orzecznictwie pogląd na postępowanie w sprawie odmowy dokonania czynności notarialnej, potwierdzając jego dwuinstancyjny charakter.

Czytaj dalej Notariusz jako pierwsza instancja